Zebna ქართ.
asdasdasd
A- A+ ამობეჭდვა

siaxleebi

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანება კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

08-12-2020
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანება კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, წყალტუბოს, ბაღდათისა და ტყიბულის მაგისტრატ სასამართლოებში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 01 დეკემბრის რეკომენდაციის საფუძველზე,

 1. 1. ქუთაისის საქალაქო, წყალტუბოს, ბაღდათისა და ტყიბულის მაგისტრატმა სასამართლოებმა უზრუნველყონ:

  1. ა) წარმოებაში არსებულ საქმეთა (გარდა შემჭიდროვებულ ვადებში განსახილველი საქმეებისა) განხილვის გადადება საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი საქმეთა განხილვის ვადების გათვალისწინებით;

  2. ბ) საქმეთა ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვა საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

  3. გ) პროცესის მონაწილეთა სასამართლო განხილვაში მონაწილეობა დისტანციურად, ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით;

  4. დ) სამოქალაქო საქმეებზე გზავნილებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების მხარეებისათვის ჩაბარება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 70-ე-78-ე მუხლებით დადგენილი წესით;

  5. ე) მოქალაქეთა მისაღებში სასამართლოს მომხმარებელთა რაოდენობის არაუმეტეს 10 ერთეულამდე შეზღუდვა;

  6. ვ) სარჩელებისა (განცხადებებისა) და სხვა დოკუმენტაციის მიღება მოქალაქეთა მისაღებში განთავსებული სპეციალური ყუთის მეშვეობით;

  7. ზ) სასამართლოში დაგეგმილი საჯარო ღონისძიებების, შეხვედრების, სასწავლო ვიზიტების, მოქალაქეთა მიღებების, ასევე სამსახურებრივი მივლინებების გადადება, გარდა გადაუდებელი აუცილებლობისა.

    

  8. 2. საქმეთა განაწილების მიზნებისათვის, მოსამართლეთა თვითიზოლაციაში ყოფნა ჩაითვალოს „საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის“ მე-4 მუხლის მე-14 პუნქტით გათვალისწინებულ განსაკუთრებულ ობიექტურ გარემოებად. საჭიროების შემთხვევაში, საგამონაკლისო წესით მოსამართლეს უფლება აქვს საქმის განხილვა განახორციელოს თავისი ადგილსამყოფელიდან დისტანციურად, ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

  9. 3. ქუთაისის საქალაქო, წყალტუბოს, ბაღდათისა და ტყიბულის მაგისტრატმა სასამართლოებმა იხელმძღვანელონ „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანების დანართი №1-ით და დანართი №3-ით გათვალისწინებული რეკომენდაციებით.

  10. 4. შეიზღუდოს სხდომაზე დამსწრე პირთა, მათ შორის, მასმედიის წარმომადგენელთა, რაოდენობა 2-მეტრიანი დისტანციის გათვალისწინებით და აღნიშნულის მიზნით მოხდეს სკამებზე შესაბამისი პირობითი ნიშნების (სტიკერების/ნახაზების) გამოყენება. 2-მეტრიანი დისტანციის დათქმა ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის სხდომაზე გავრცელდეს შესაბამისი სხდომის დარბაზის ტევადობის გათვალისწინებით.

  11. 5. მოქალაქეებმა თავი შეიკავონ სასამართლო პროცესებზე დასწრებისგან, გარდა განსაკუთრებული და გადაუდებელი აუცილებლობისა, რა დროსაც მოქალაქე სასამართლოში უნდა გამოცხადდეს თანმხლები პირების გარეშე, ზუსტად მისთვის განსაზღვრულ დროს.

  12. 6. სასამართლოს შენობაში შესვლისას მოხდეს მოქალაქისათვის ტემპერატურის შემოწმება და სადეზინფექციო საშუალებებით ხელების დამუშავება. განხორციელდეს სასამართლოს შენობაში მოქალაქეთა ნაკადის მართვა და მოქალაქეთა (მათ შორის მასმედიის წარმომადგენელთა) არამიზნობრივი გადაადგილების შეზღუდვა.

  13. 7. სასამართლოს შენობაში, მათ შორის სხდომის დარბაზში, ყოფნა დასაშვებია მხოლოდ პირბადის გამოყენებით.

  14. 8. მოხდეს მოქალაქეთა ინფორმირება სასამართლოში არსებული დისტანციური სერვისების თაობაზე; სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა უზრუნველყოს სასამართლო საქმის რეგისტრაციის ელექტრონული სერვისით სარგებლობა მომსახურების საფასურის გარეშე.

  15. 8. მოხდეს მოქალაქეთა ინფორმირება სასამართლოში არსებული დისტანციური სერვისების თაობაზე; სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა უზრუნველყოს სასამართლო საქმის რეგისტრაციის ელექტრონული სერვისით სარგებლობა მომსახურების საფასურის გარეშე.

   9. მოქალაქეებმა სასამართლოსათვის მიმართვისას ისარგებლონ დისტანციური სერვისებით (მათ შორის, სასამართლო საქმის რეგისტრაციის ელექტრონული სერვისით (www.ecourt.ge) და საქართველოს ფოსტით, შეზღუდონ სასამართლოს

   10. მოხდეს მოქალაქეთა ინფორმირება სასამართლოში არსებული დისტანციური სერვისების თაობაზე.

  16. 11. სასამართლოს შენობაში:
   • ა) თვალსაჩინო ადგილას განთავსდეს ინფორმაცია ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების შესახებ;
   • ბ) შესასვლელთან განთავსდეს დეზობარიერები, შესაბამისი სავალდებულო ნიშნის მითითებით;
   • გ) სამუშაო ადგილებზე განთავსდეს ზედაპირების სადეზინფექციო საშუალებები და მათი სწორად მოხმარების წესები, ასევე ხელის პერიოდული დეზინფექციისთვის საჭირო სულ მცირე, 70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ხსნარი.
  17. 12. სასამართლოებში სამუშაოს დაწყების წინ უნდა გაკონტროლდეს დასაქმებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტემპერატურის გაზომვით.

  18. 13. ქუთაისის საქალაქო, წყალტუბოს, ბაღდათისა და ტყიბულის მაგისტრატ სასამართლოებში დასაქმებული ორსული, ქრონიკული დაავადების (გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემის დაავადებები, დიაბეტი, ონკოლოგიური დაავადებები) მქონე ან/და 60 წელზე მეტი ასაკის დასაქმებული, სასამართლოს თავმჯდომარესთან/მენეჯერთან შეთანხმებით, გადავიდეს დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე.

  19. 14. ქუთაისის საქალაქო, წყალტუბოს, ბაღდათისა და ტყიბულის მაგისტრატ სასამართლოებში დასაქმებულები, რომელთაც შეუძლიათ სამუშაოს შესრულება დისტანციურად, სასამართლოს თავმჯდომარესთან/მენეჯერთან შეთანხმებით, გადავიდნენ დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე. სხვა დასაქმებულებს უფლება მიეცეთ სამუშაო კვირის განმავლობაში თავისი უფლებამოსილებები შეასრულონ დისტანციურად სასამართლოს მენეჯერის მიერ შემუშავებული გრაფიკის შესაბამისად. დისტანციური შრომის რეჟიმი არ შეეხება იმ დასაქმებულებს, რომელთა დისტანციური შრომის რეჟიმი შეაფერხებს სასამართლოს საქმიანობას და ხელს შეუშლის მართლმსაჯულების განხორციელებას. საჭიროების შემთხვევაში, დისტანციური შრომის რეჟიმში მყოფი დასაქმებული ვალდებულია მოთხოვნისთანავე გამოცხადდეს სამსახურში.

  20. 15. ქუთაისის საქალაქო, წყალტუბოს, ბაღდათისა და ტყიბულის მაგისტრატ სასამართლოებში დასაქმებულს, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა იმ პირთან, ვისაც დაუდასტურდა ახალი კორონავირუსი, ასეთი კონტაქტის ქონიდან 12 კალენდარული დღის განმავლობაში აეკრძალოს სამსახურში გამოცხადება. ამასთან, სამსახურში გამოუცხადებლობის კონკრეტული მიზეზი აცნობოს და დაკავშირებული დოკუმენტები წარუდგინოს სასამართლოს თავმჯდომარეს/მენეჯერს.

  21. 16. ბრძანება მოქმედებს მის გაუქმებამდე.

  22. 17. 2020 წლის 02 დეკემბრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის 2020 წლის 16 სექტემბრის №215 ბრძანება.

 
 
|
 
 
 
© 2011, საქართველოს სასამართლოები, ყველა უფლება დაცულია